Translate

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Quy ước hoạt động của Hội đồng dòng tộc họ VŨ - VÕ Lâm Đồng

Ông VŨ THUỘC - Chủ tịch Hội đồng Dòng tộc họ VŨ - VÕ Lâm Đồng

Hội đồng dòng tộc họ VŨ - VÕ là một tổ chức tự nguyện hướng về cội nguồn tổ tông, răn dạy con cháu tiếp nối truyền thống của dòng tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát tiển nòi giống, làm cho dòng tộc VŨ VÕ ngày càng lớn mạnh và phồn thịnh.
Quy ước của dòng tộc gồm 7 điều sau:
1- Luôn răn dạy con cháu nhớ ơn cội nguồn tổ tông, chăm học, chăm làm, luôn là người công dân tốt, người con cháu xứng đáng của Thủy Tổ Vũ Hồn.
2- Đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn – cùng với các dòng họ khác ra sức xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, bảo vệ vững chắc non sông đất nước của vua Hùng.
3- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của dòng tộc.
4- Luôn học tập làm theo đạo đức của Thủy Tổ, của Bác Hồ, sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.
5- Dũng cảm, thẳng thắn đấu tranh với kẻ thù, đấu tranh với mọi thói hư tật xấu, bảo vệ chính nghĩa.
6- Tích cực đóng góp bằng vật chất và tấm lòng, để xây dựng dòng tộc ngày càng lớn mạnh, xây dựng Từ Đường của dòng tộc trên đất Lâm Đồng.
7- Hội đồng dòng tộc họp mỗi năm một lần vào ngày sinh của Thủy Tổ. Mồng 8 tháng giêng tại Đà Lạt.

Danh sách đề nghị khen thưởngHỘI ĐỒNG DÒNG HỌ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VŨ VÕ TỈNH LÂM ĐỒNG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 -o0o-                                                                                

                   DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
                   (Căn cứ thông báo số 39/TB-TLHĐ ngày 30/9/2013
                            của Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam)

A.- VỀ TẬP THỂ :
                        1.- Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng
                        2.-Chi tộc huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng.
                        3.-Chi tộc huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng.
                        4.-Chi tộc Phường 7 TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
B.- VỀ CÁ NHÂN:
1.- Ông Vũ Thuộc, chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng.
2.- Ông Võ Hoa Thám, phó chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh LĐ
3.- Ông Vũ Minh Thiếc, phó chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh LĐ.
4.- Ông Võ Văn Xin, chánh văn phòng Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh LĐ.
5.- Ông Vũ Hán, Chi tộc trưởng chi tộc huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng
6.- Ông Võ Lưu, Chi tộc trưởng chi tộc Phường 7 TP Đà lạt  tỉnh LĐ.
7.- Ông Vũ Nam Tú, Chi tộc trưởng chi tộc huyện Đức Trọng tỉnh LĐ

                                                                           Đà Lạt, ngày 1 tháng 11 năm 2013
Nơi nhận:                                                          TM.HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÕ
- Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam                             TỈNH LÂM ĐỒNG
     “để báo cáo”                                                                    CHỦ TỊCH
-Lưu VP                                                                                 (Đã ký)


      VŨ THUỘC

Văn bản Xin đất xây dựng từ đường dòng họHỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÕ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỈNH LÂM ĐỒNG                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  -o0o-
 Số 099 /CV                                                       Đà Lạt, ngày  22 tháng 7 năm 2013
V/v Xin đất xây dựng
Từ đường Dòng họ
                                                  
  Kính gửi:
- Thường trực UBND Tỉnh Lâm Đồng.
                                    - Ban Quản lý dự án hồ Tuyền Lâm.

Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng được thành lập tháng 2/2013 tại Đà Lạt. Theo khảo sát, dân số hiện toàn tỉnh đã có hơn 80 ngàn bà con thuộc dòng họ Vũ Võ đang công tác, làm ăn sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng.
Nguyện vọng chung của bà con là cần sớm có nơi thờ cúng Thủy tổ Vũ Hồn và các thần tổ, thành hoàng thuộc dòng họ Vũ Võ tại Đà Lạt - Lâm Đồng. Được Hội đồng dòng họ Trung ương và các tỉnh phía Nam, Tây nguyên ủng hộ, Hội đồng dòng họ Vũ Võ của tỉnh quyết định xin đất để xây dựng từ đường dòng họ.
Từ đường dòng họ sau khi xây dựng xong sẽ là nơi thờ cúng Thủy tổ và các thần tổ, thành hoàng để con cháu dòng họ về phúng viếng.
Nơi đây sẽ là nơi du lịch tâm linh để bà con các dòng tộc trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài về thăm viếng.
Địa điểm xin xây dựng từ đường ở vùng dự án hồ Tuyền Lâm cạnh thiền viện Trúc Lâm. Diện tích xin xây dựng từ đường từ 1 đến 2 ha. Kinh phí xây dựng do bà con dòng họ đóng góp và các nhà hảo tâm hổ trợ.
Kính trình thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép, tạo điều kiện cho thường trực hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng làm việc cụ thể với Ban Quản lý dự án hồ Tuyền Lâm về địa điểm và diện tích để báo cáo xin quyết định của thường trực UBND tỉnh.
Kính mong được thường trực UBND tỉnh tạo mọi điều kiện giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn.
                           
Nơi nhận:                                                        TM  HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ
-Như trên                                                        VŨ VÕ TỈNH LÂM ĐỒNG
  “Để xin giúp đỡ”                                                         CHỦ TỊCH
-Lưu-VP                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                                                           
                                  VŨ THUỘC

Tin đại hội dòng họ

Đoàn Đại biểu tỉnh về tham dự Đại hội


Tiếp tục triển khai nghị quyết của Đại hội dòng họ Vũ Võ Tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2013-2018. Ngày 18/8/2013, lúc 8 giờ, chi tộc họ Vũ Võ Phường 7 –TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đại hội chi tộc họ Vũ Võ Phường 7 –TP Đà Lạt nhiệm kỳ 2013-2018 tại Hội trường khu phố Bạch Đằng Phường 7 –TP Đà Lạt.

 Toàn cảnh Đại hội Chi tộc Dòng họ VŨ - VÕ phường 7 - Đà Lạt

Đây là chi tộc họ Vũ Võ thứ 3 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và là chi tộc đầu tiên tại TP Đà Lạt tổ chức đại hội trong kế hoạch triển khai đại hội các chi tộc họ Vũ Võ trên toàn tỉnh.
50 đại biểu họ Vũ Võ đại diện cho hơn 500 hộ có họ Vũ Võ trên địa bàn Phường 7 –TP Đà Lạt đã về dự đại hội.

Chương trình đại hội

1- Văn nghệ chào mừng 20 phút (Đoàn ca múa nhạc Lâm Đồng).
2- Lễ dâng hương lên Thủy Tổ Vũ Hồn.
Thành phần: - Hội đồng dòng tộc TW – Đại diện lãnh đạo tỉnh.
                                      - Vũ Thuộc.
                                      - Võ Hoa Thám.
                                      - Vũ Đại Thành.
3- Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu (Võ Hoa Thám).
4- Lễ chào cờ: 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Thủy Tổ Vũ Hồn, Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ (Võ Hoa Thám).
5- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch: Vũ Công Tiến, Vũ Thuộc, Võ Đại Thành.
 Thư ký: Võ Hoa Thám, Vũ Thị Hạnh.
6- Ông Vũ Thuộc: Đọc văn tế Thủy Tổ.
7- Lịch sử dòng họ VŨ – VÕ (lược) – Võ Hoa Thám
8- Báo cáo tình hình dòng tộc họ VŨ – VÕ ở Lâm Đồng, phương hướng hoạt động của dòng tộc và quy ước dòng tộc (Vũ Thuộc).
9- Giới thiệu danh sách BCH và bầu cử (Võ Đại Thành).
10- BCH ra mắt và phát biểu hứa hẹn (Vũ Thuộc).
11- Đại diện dòng tộc TW phát biểu tặng cờ.
12- Đại diện dòng tộc TW tặng bằng khen.
13- Đại diện tỉnh Lâm Đồng phát biểu.
14- Chủ tịch đoàn cảm ơn và bế mạc.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 và phương hướng năm 2014 của dòng họ Vũ - Võ tỉnh Lâm Đồng
HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÕ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TỈNH LÂM ĐỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   -o0o-                    
                                                         Đà Lạt, ngày 1 tháng 11 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2014
CỦA DÒNG HỌ VŨ VÕ TỈNH LÂM ĐỒNG 

A.- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:
Ngày 23/2/2013 (nhằm ngày 14 tháng giêng năm Quý Tỵ), tại Hội trường  Học Viện Lục Quân Đà Lạt, đại hội đại biểu dòng họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng được tiến hành với sự tham gia của gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 80 ngàn bà con mang dòng họ Vũ Võ đang làm ăn sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng. Đại hội đã bầu ra BCH Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng gồm 11 uỷ viên BCH.
Ngày 28/3/2013, BCH Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng đã họp phiên đầu tiên và thông qua cơ cấu tổ chức BCH, phân công Ban thường trực; ban tuyên truyền,khuyến học; ban tổ chức và phát triển dòng họ; ban kinh tài; ban thư ký. BCH Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng đã đề ra qui ước hoạt động của BCH, nghị quyết phát triển cơ sở các chi tộc ở các phường thuộc thành phố Đà Lạt,thành phố Bảo Lộc và các huyện trong tỉnh.
Thực hiện qui ước hoạt động, Ban thường trực thường xuyên họp bàn công tác mỗi tháng 1 lần không kể những cuộc họp đột xuất do nhu cầu công việc phát sinh. BCH Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng họp 3 tháng 1 lần để họp bàn và thông qua những vấn đề quan trọng.

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Quy ước của dòng họ Vũ - Võ phường 7 - Đà Lạt


HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ VÕ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHƯỜNG 7 – TP. ĐÀ LẠT                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  -o0o-                                             

QUY ƯỚC
CỦA  DÒNG HỌ VŨ VÕ  PHƯỜNG 7 – TP. ĐÀ LẠT


ĐIỀU 1: Về tổ chức.
Chi tộc dòng họ Vũ Võ là một tổ chức tự nguyện của bà con cùng huyết thống họ Vũ Võ. Việc xây dựng và phát triển dòng họ là việc làm tình nghĩa, là đạo lý của những người cùng họ hàng. Chi tộc dòng họ Vũ Võ hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy việc đoàn kết dòng tộc làm phương châm. Nhiệm kỳ của chi tộc dòng  họ Vũ Võ phường 7 – TP. Đà Lạt là 5 năm. BCH chi tộc dòng họ Phường 7 gồm có 7 người: 1 chi tộc trưởng, 3 chi tộc phó và các ủy viên.

BCH chi tộc dòng họ Phường 7

- Chi tộc dòng họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng có con dấu và tài khoản tại ngân hàng.
- BCH dòng  họ Vũ Võ Phường 7 – TP. Đà Lạt họp định kỳ 3 tháng 1 lần vào ngày mồng 1 tháng đầu quý. Mỗi năm họp toàn thể bàn con trong dòng họ 1 lần.
ĐIỀU 2: Về quan hệ dòng họ.